Pealkiri: WeDo 2.0 robotite kasutusvõimaluste e-koolitus koolieelse lasteasutuse ja algklasside õpetajatele

Sihtrühm: koolieelse lasteasutuse ja algklasside õpetajad

Probleem: Paljudel koolidel on robotid olemas, aga neid ei kasutata, kuna õpetajatel pole piisavalt oskusi.

Eluline kontekst ja vajadus: Digipädevuste kujundamine ja hindamine on oluline, kuna juba noores eas puututakse tihedalt kokku erinevate tehnoloogia vahenditega, kuid õpilaste pädevused sel alal on pinnapealsed, piiratud või kohati olematud. Valdavalt kasutavad noored digivahendeid meelelahutuslikul eesmärgil, millega saadakse hakkama ilma põhjaliku väljaõppeta. Oskused jäävad nõrgaks, kui soovitakse digivahendeid kasutada efektiivselt ja sihipäraselt, eesmärkide saavutamiseks või ülesannete täitmiseks. Samuti näitavad täiskasvanute seas tehtud oskuste uuringu PIAACi tulemused, et tehnoloogiarikkas keskkonnas ei saada ülesannete lahendamisega hakkama ning sellepärast tulekski juba varakult hakata õpilaste seas kujundama digipädevusi. (Nevski & Mets, 2016)

Uuringutest tuleb välja, et tulevikus on 61 protsenti ametitest seotud programmeerimisega. (Kõrgesaar, 2017). Siin on olulisel kohal robootika, mis õpetab lastele juba varasest east programmeerimise aluseid. (Leoste, 2014) Siiski tuleb 2017. aasta IKT-hariduse uuringust välja, et robotite ehitamise oskust hindavad õpetajad ja ka õpilased kõige halvemaks. Suur osa õpetajatest pole robotitega üldse tegelenud just seetõttu, et puuduvad kvaliteetsed õppematerjalid. 63% vastanutest pole viimase kahe aasta jooksul ennast tehnoloogiahariduse (robootika, programmeerimine, 3D tehnoloogia jne) vallas täiendanud. Samas näitab uuring, et õpetajate soov end tehnoloogiahariduse vallas täiendada on suur (43%). (Praxis, 2017)

Kasutatud kirjandus

Kõrgesaar, H. (2017, veebruar 9). Keda vajab tuleviku tööturg? Äripäev. [2018, aprill 7]. http://www.personaliuudised.ee/uudised/2017/02/09/tulevikus-tuleb-meil-oppida-ja-tootada-kauem

Leoste, J. (2014). Sissejuhatus LEGO WeDo robootikasse. Koolitusmaterjal. https://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/09/Wedosept2014.pdf [28.10.19]

Nevski, E., Mets, U. (2016). Õpilaste digipädevuste kujundamine digiajastul.[2018, aprill 7]. https://koolielu.ee/uudiskiri/readnews/505740/opilaste-digipadevuste-kujundamine-digiajastul

Praxis (2017). IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias. [28.10.19] http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/08/IKT-hariduse-uuring_aruanne_mai2017.pdf