Merrilli õppedisani mudel, mida nimetatakse “kivike tiigis”, on kõige populaarsem loodud mudelitest. Põhimõte on selles, et ringi keskel on kivike, mis siis tekitab ülejäänud ringe. Sama põhimõte, kui visata kivi vette ja tekib lainetus. Põhimõte on selles, et kõik tegevused sõltuvad üksteisest ja on alguse saanud selles kõige peamisest ehk siin lähteülesandest. (vt Joonis 1)

Joonis 1. Merrilli “Kivike tiigis” mudel (Laanpere, M. loenduslaidid)
 • Whole task ehk probleem on eluline ülesanne, mille õppijad peavad lahendama järgides juhendeid.
 • Progress ehk jada on probleemi edasiarendus ja sellest tulenevalt keerulisem.
 • Components ehk osised on vajalikud teadmised ja oskused, et ülesannet lahendada.
 • Strategy ehk strateegia osas on õppijatel vaja selgeks teha endale juhendite strateegiad, mis aitaksid lahendada probleemi
 • Interface ehk disain hõlmab õpikeskkonna valimist
 • Viimaseks production ehk teostuses tehakse valmis kõik vajaminevad materjalid, et kursust alustada.

Teise õppedisaini mudelina valisin ASSURE mudeli.

Joonis 2. ASSURE mudel (Laanpere, M loenguslaidid)

Mudeli põhimõte on järgmine:

 • A – õppijate analüüs, kus kaardistatakse eelteadmised, selgitatakse välja õpistiilid ja ka motivatsioon.
 • S – eesmärkide püstitamine. Fookus om õppijal.
 • S – strateegia, meedia, tehnoloogi ja materjali valimine. Leitakse meetodid, mis kõige paremini sobiks.
 • U – meedia, materjalide ja tehnoloogia kasutamine. Ideed, kuidas materjale, tehnoloogiat ja meediat kasutada.
 • R – õppijate osalemine. Õpilaste kaasamine, tegevused tunnis
 • E – hindamine ja parandamine.

Nüüd kui võtta aluseks probleem, siis “kivike tiigis” mudelis on esialgu probleemi teadvustamine ja olulisel kohal on ka see, et probleem oleks eluline. ASSURE mudelis lahendab õpilane meedia abil probleeme. “Kivike tiigis” mudeli põhjal on väga oluline roll sellel, et õppijad tegutsevad ise ja püüavad probleemi lahendada, samas hoiab õpetaja ennast õppija arenguga kursis, ning ASSURE mudeli puhul on õpetaja tulemuste esitleja.

Mina eelistaks pigem Merilli “kivike tiigis” mudelit, sest minu jaoks on oluline eluline probleem ja see, et oleksin õppijate arenguga pidevalt kursis.

Kasutatud kirjandus

Merrill, D. M. (2007). Task-Centered Instructional Strategy Merrill, D. M. (2002).  A Pebble-in-the-Pond Model For Instructional Design

Merrill, M. D (2002) A pebble-in-the-pond model for instructional design. Performance Improvement Journal 41(7), 41-46.

Kurt, S (2015) ASSURE: Instructional Design Model. Külastatud aadressil: https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model/ (29.10.19)