Siis on kursuse “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud esimene kodutöö.

Teema

Kursusel “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” soovin saada ülevaadet erinevatest õpikeskkondadest. Samuti põhilisi teadmisi, kuidas nad töötavad ja kuidas oleks neid võimalik kasutada õpetajatel õppetöös. Ka seda, kuidas saavad seda kasutada erinevaid aineõpetajad, mis tuleb kindlasti välja kaastudengeid kuulates ja nende blogisid lugedes. Kuna uus õppekava, mida hetkel piloteeritakse ja arendatakse, on tihedalt seotud ka digipädevuste arendamisega, siis uute õpikeskkondadega tutvumine aitab haridustehnoloogil tõsta nii õpetajate kui ka õpilaste digipädevusi.

Eesmärgid

 • Leida töövahendeid, mis lihtsustaksid õpetajate ja ka õpilaste tööd.
 • Leida töövahendeid, mis arendaksid digipädevusi ega võtaks meeletult õpetajate töömahtu.
 • Leida vahend/vahendid, et luua enda koolile loovtööde kogumik, kuhu pannakse parimad loovtööd/uurimistööd, et nendele saaksid kiirelt ligi õpetajad ja õpilased, et nendega põgusalt tutvuda või terve töö läbi lugeda.
 • Uute teadmiste saamine, nii loengutes kui ka erinevaid uurimusi lugedes, mis toetavad minu tööd haridustehnoloogina.

Strateegiad

 • Kõige olulisemaks pean ajaplaneerimist!
 • Kontakttundidest osavõtmine, sest ainult slaide lugedes ei saa neid teadmisi ja mõtteid, mis tulevad loengutes/seminaridel.
 • Kursusekaaslastega koostöö tegemine (siia alla kuulub ka rühmatöö, mida teeme).
 • Artiklite lugemine koos märkmete tegemisega, et loengutel oleksid teemaga kursis, kuna erinevatel kursustel on vaja lugeda palju erinevaid artikleid.
 • Katsetan uusi keskkondi enda töös haridustehnoloogina, et saaksid leida endale sobivad keskkonnad.
 • Teen ära kõik kodutööd!

Vahendid/ressursid

 • Kurusel loodud blogist on kohe näha, mis ülesanded on sooritatud ja sealt on alati hea õpitut meelde tuletada.
 • Õppejõu jagatud materjalid meie kursuse kodulehel.
 • Kindlasti on toeks kaastudengid, kellelt abi küsida.
 • Samuti on abiks õpetajad koolis, kus töötan, kes on nõus uusi keskkondi ka ise katsetama ja mulle tagasisidet andma.
 • Peamised tehnoloogilised vahendid on minu arvuti ja vajadusel ka telefon uurimuste lugemiseks.
 • Aeg on ressurss, mida pean hästi ära kasutama, et õigeaegselt ülesanded esitada.

Hindamine

 • Olen esitanud kõik kursusel olevad kodutööd.
 • Olen andnud läbimõeldud tagasisidet kaastudengitele.
 • Olen leidnud uusi õpikeskkondi ja saanud neid ise katsetada ning tutvustada ka õpetajatele.
 • Loen enam inglisekeelseid materjale.
 • Olen panustanud piisavalt rühmatöösse ja sellest projektist tuleb midagi kasulikku.