Digipeegel on loodud selleks, et koolid saaksid hinnata enda digiküpsust. See annabki koolidele võimaluse ennast kaardistada digiküpsuse maastikul ja seejuures digi-innovatsiooni läbi viia. 2019 aasta andmetel täidab digipeeglit 449 üldhariduskooli. (Digipeegel)

Edasi kirjutan ja seletan Digipeegli läbiviimise protsessi.

 1. Enesehindamise raport. See on kõikidele koolidele kohustuslik. Esimese asjana viib koolijuhi otsusel üks isik läbi esmase digiküpsuse hindamise. Selleks on ees kolm kategooriat, mille täpsem tutvustus tuleb hiljem. Edasi pannakse kokku 3 -5-liikmeline meeskond, kes vaatab tehtud raporti üle, teeb parandused (kui neid on vaja) ja otsib tõestusmaterjalid. Lõpuks raport kinnitatakse. Seda teeb koolijuht või tema määratud esindaja.
 2. Digiplaani koostamine. See on kohustuslik, kui kool pole veel digiplaani loonud. Kui digiplaan on olemas, siis uuest seda tegema ei pea. Digiplaani algatab koolijuht ja samuti seab eesmärgid kõikides valdkondades. Oluline on lisada ka ajavahemik vastavalt kooli soovidele/võimalustele, millal eesmärgid täidetakse. Lisatakse ka arendusmeetmed, mille juurde on lisatud ka rahastusallikad. Oluline on märkida, kuidas need tegevused aitavad saavutada eesmärke. Koolijuht lisab ka visiooni. Lõpus kinnitab koolijuht digiplaani.
 3. Koolipidaja digiplaani koostamine. See ei ole kohustuslik osa, vaid soovituslik. Koolipidaja esindaja vaatab üle kõikide valdkondade arendusmeetmed ja kinnitab ka investeeringud. Samuti lisab enda visiooni, aga arvestades kooli arendusmeetmeid ja eesmärke.
 4. Koolide enesehindamise raportide ja digiplaanide avalikustamine. Koolid peavad enda raportid ja digiplaanid avalikustama. (Enesehindamise raportite ja digiplaanide koostamine)

Digiküpsuse hindamismudelitest ja -kriteeriumitest on tehtud väga ülevaatlik tabel. Eristatakse kolme suurt valdkonda, mis omakorda on jagatud veel alam valdkondadeks. Kirjeldatud on ka tasemed A-st E-ni.

 1. Muutunud õpikäsitus
  1. Digiajastu töövõtted – muutused pedagoogilises repertuaaris
  2. Digipädevuste arendamine
  3. Õpetaja roll – muutused õpetajate omavahelises suhtepildis
  4. Õpilase roll – muutused õpilaste individuaalsete eripäradega arvestamises ja õpilaste omavahelistes suhetes
  5. Õppekorraldus – muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas
 2. Muutuste juhtimine
  1. Strateegiline planeerimine
  2. Kaasamine ja partnerlus
  3. Kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine
  4. Monitooring ja analüütika
  5. Toetus, eestvedamine ja motiveerimine
 3. Digitaristu
  1. Võrk ja digiturve
  2. Digiseadmed
  3. IT-juhtimine
  4. Kasutajatugi
  5. Tarkvara ja teenused, infosüsteemid

Koolidel on vaja iga jaotuse juurde määrata tase A-st E-ni. Hindamise juures on oluline see, et näiteks tase D eeldab automaatselt taseme A, B, ja C saavutamist.

A (asendamine) – digivahendeid kasutatakse harva traditsioonilise õpetamise käigus.

B (rikastamine) – digivahendite abil katsetatakse uusi meetodeid, õpetajad räägivad enda kogemustest

C (täiustamine) – muudatusi tehakse kooli tasandil ja need on süsteemsed. Oluline on õpilaste kaasamine

D (lõiming) – digivahendid muutuvad kooli ja õppeprotsessi osaks

E (võimendamine) – kooli tasandil tehakse SÜSTEEMSEID muutusi õppekorralduses

Tegemist on väga ülevaatliku ja põhjaliku jaotusega, mis annab väga selge pildi valdkondadest ja tasemetest. Üldhariduskooli digiküpsuse enesehindamismudel ja hindamisvahend „Digipeegel“

Jaotus ja hindamine võetud: https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Kooli_digikupsuse_hindamismudel.pdf

Koolide raportid ja digiplaanid on leitavad digipeegli kodulehel. Raportid on väga hästi visualiseeritud. Lisan siia näite raportitest. Sobiva osa peale vajutades on näha kooli põhjendust ja tõendusmaterjale. (vt Pilt 1 ja Pilt 2) (Digipeegel)

Pilt 1. Digipeegi raport
Pilt 2. Digipeegi raport õpetaja rolli põhjendusega.

Kasutatud kirjandus

Digipeegel. (kuupäev puudub). https://digipeegel.ee

Enesehindamise raportite ja digiplaanide koostamine. (kuupäev puudub). https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/it-oppe-taristu-taiendamise-toetusmeede/digipeegel

Üldhariduskooli digiküpsuse enesehindamismudel ja hindamisvahend „Digipeegel“. (kuupäev puudub). https://media.voog.com/0000/0034/3577/files/Kooli_digikupsuse_hindamismudel.pdf